//13οι Πτολεμαϊκοί Αγώνες Αγωνιστικών & Προαγωνιστικών Κατηγοριών 10 11 και 12 ετών – ΦΩΤΟ

13οι Πτολεμαϊκοί Αγώνες Αγωνιστικών & Προαγωνιστικών Κατηγοριών 10 11 και 12 ετών – ΦΩΤΟ

Spread the love

Ο Αθλητικός Κολυμβητικός Σύλλογος «ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» και ο Δήμος Εορδαίας διοργανώνουν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 τους 13ους Πτολεμαϊκούς Αγώνες Αγωνιστικών και Προαγωνιστικών Κατηγοριών 10,11,12 ετών.

Περισσότεροι από 500 αθλητές αναμένεται να λάβουν μέρος σε αυτή την μεγάλη γιορτή της κολύμβησης, επιδεικνύοντας το ταλέντο τους και ανταγωνιζόμενοι σε διάφορες κατηγορίες και αποστάσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Απριλίου 2024Σε 4αγωνιστικέςενότητεςΑγωνιστική και Προαγωνιστική

ΤΟΠΟΣΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

( κλειστό 50μ.,8 διαδρομών, θερμοκρασία νερού 27.0C,θερμοκρασία χώρου 24.0 C)

 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ:

Ηλεκτρονική, υπό την αιγίδα της ΠΕΚΚΔΜ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι σύλλογοι που ανήκουν στη δύναμη της Κ.Ο.Ε.,με κολυμβητές γεννηθέντες:Αγωνιστικήκατηγορία2011καιμεγαλύτεροι.

Προαγωνιστική2014(10ετών),  2013(11ετών),2012(12ετών).

 

ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Κάθε σύλλογοςέχειδικαίωμα νασυμμετάσχειμε:

 • μεαπεριόριστοαριθμόκολυμβητών-τριώνανάαγώνισμα.
 • Κάθεκολυμβητής-τρια10ετώνέχειδικαίωμασυμμετοχήςσε3ατομικάαγωνίσματατοπολύδύο

ατομικάσεκάθεαγωνιστικήενότητακαιοσαδήποτεΟμαδικά.

 • Κάθεκολυμβητής-τρια11ετώνέχειδικαίωμασυμμετοχήςσε3ατομικάαγωνίσματα,τοπολύδυο

ατομικάαγωνίσματαστην αγωνιστικήενότητακαιοσαδήποτεΟμαδικά.

 • Κάθεκολυμβητής-τρια12ετώνέχειδικαίωμασυμμετοχήςσε3ατομικάαγωνίσματα,τοπολύδυο

ατομικάαγωνίσματαστηναγωνιστικήενότητακαιοσαδήποτεΟμαδικά.

 • ΚάθεκολυμβητήςΑγωνιστικήςΚατηγορίαςσε6αγωνίσματασυνολικάκαιμέχρι2σεκάθεαγωνιστική.
 • Στιςσκυτάλεςκάθεσύλλογοςμπορείναφτιάξεικαινασυμμετέχειμεπερισσότερεςαπό μίασυνθέσειςτηςίδιαςηλικιακήςκατηγορίαςαλλάστηντελικήκατάταξηθαμπαίνειμια,ησκυτάλημετονκαλύτεροχρόνοτηςίδιαςομάδας.
 • Στο Αγώνισμα των 800ελ θα συμμετέχουν συνολικά 16 αθλητές , δύο σειρές(οι 16 καλύτεροι χρόνοιμεβάσειτοαρχείοτηςΚΟΕμέχρι τηνημερομηνία τωνδηλώσεων).
 • Στο Αγώνισμα των 1500ελ θα συμμετέχουν συνολικά 8 αθλητές , μία σειρά (οι 8 καλύτεροι χρόνοι μεβάσειτοαρχείοτηςΚΟΕμέχριτηνημερομηνία τωνδηλώσεων).
 • Συμμετοχέςεκτός συναγωνισμούδενθαγίνονταιδεκτές
 • Επιφυλασσόμαστεγιατροποποίησητουπρογράμματοςαγώνωνανάλογαμετοναριθμόδηλώσεωνώστε να γίνει πιοευέλικτοκαιφυσικάθα υπάρξειέγκαιρη ενημέρωση.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οιδηλώσεις συμμετοχήςστουςαγώνεςθαπρέπειναυποβληθούνσταγραφεία της Περιφερειακής Επιτροπής Κεντροδυτικής Μακεδονίας μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα14:00. Οι σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά στο emai lpekkdm@otenet.gr και παρακαλούνται όλοι οι σύλλογοι να επιβεβαιώσουν την παραλαβή των δηλώσεών τους.

Για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα, παρακαλούνται οι σύλλογοι που θα συμμετάσχουν,να αποστείλουνστοe-maildelfiniaptol@gmail.comτοσυνημμένοέντυποαριθμητικήςσυμμετοχής,μέχριτηΤρίτη2Απριλίου2024.

Όλοιοισυμμετέχοντεςστουςανωτέρωαγώνες,κατάτηνπερίοδοδιεξαγωγήςτους,θαπρέπειναέχουνκάρτεςυγείαςκαιδιαπίστευσηςσεισχύ(πρέπειναανανεώνονταικάθε χρόνο).

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή κάθε αθλητή ορίζεται στα 13,00ευρώ(3ευρώβάσηπρωτοκόλλουαποδίδονταιστηνΚΟΕ) και τα σωματεία θα καταβάλουν το ποσόν μέσω τραπέζης.

ΠαρακαλούμεοιδηλώσειςνασυνοδεύονταιαπότοκαταθετήριοτηςΤράπεζαςΠειραιώςIBAN:GR4101722510005251077981374μετηναιτιολογίαΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣΠΤΟΛΕΜΑΙΚΟΥΣ.

Σεαντίθετηπερίπτωση οιδηλώσειςδεν θαγίνονταιδεκτές.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 • Οιαγώνεςθαδιεξαχθούν σύμφωναμετουςκανονισμούςτηςWorldAquatics
 • Όλα τα αγωνίσματα στον κύκλο τωναγωνιστικών κατηγοριών αλλά και των προαγωνιστικών κατηγοριώνθα διεξαχθούνσε τελικές σειρές,οιοποίες θα καταρτιστούνβάσει τωνκαλύτερωνεπιδόσεωντωνκολυμβητών-τριων που θα συμμετέχουν, ξεκινώντας από την “γρηγορότερη” (εκείνη με τις 8 καλύτερεςεπιδόσεις)και καταλήγονταςστηνπιο“αργή” σειράανεξαρτήτος ηλικιών.
 • Τα τελικά αποτελέσματα όλων τωναγωνισμάτωνθα αναρτούνται στηνιστοσελίδα τηςKOEwww.koe.org.gr

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ–ΕΠΑΘΛΑ
 • Στουςτρεις(3)πρώτουςνικητέςκάθεαγωνίσματος,ανάκατηγορία,θααπονέμονταιμετάλλια.
 • Στους3 πρώτουςσυλλόγουςθααπονεμηθείκύπελλομεβάση ταχρυσάμετάλλια.
 • Σεκάθεαθλητή-τριαπου θακαταρρίψειρεκόραγώνωνθαδοθείβραβείο.
 • Στην κατηγορίατης αγωνιστικήςστονκαλύτεροαθλητή καιστην καλύτερη αθλήτριατωναγώνωνμεβάση τηνεπίσημηβαθμολόγησητηςWORLDAQUATICSθαδοθείτιμητικήπλακέτα.
 • Στονπροπονητήτουκαλύτερουαθλητήκαιτηςκαλύτερηςαθλήτριαςθαδοθείτιμητικήπλακέτα.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ–ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από τους υπεύθυνους των αγώνων και προπονητές κ. Δέλλιο Ιωάννη (κιν. 6980865929 ), e-mailgiannis_dellios@yahoo.grκαι κ. Σπανόπουλο Παναγιώτη (κιν. 6972894274), e-mail

 

 

 « 12οιΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ »ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΚΑΙΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ9-10-11-12 ΕΤΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑΓΩΝΩΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 

Α’ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΑΒΒΑΤΟ 6/04/2024

ΩΡΑΕΝΑΡΞΗΣ10:00

 

 1. 50Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΑΝΔΡΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΩΝ-10-11-12ΕΤΩΝ

 

 1. 50Μ ΥΠΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ -10-11-12ΕΤΩΝ

 

 1. 200Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ -10-11-12ΕΤΩΝ

 

 1. 400Μ Μ.Α. ΑΝΔΡΩΝ– ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

 1. 4Χ50ΕΛΕΥΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΩΝ–10-11-12ΕΤΩΝ

 

 

Β’ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΑΒΒΑΤΟ 6/04/2024

ΩΡΑΕΝΑΡΞΗΣ17:00

 

 1. 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ       ΓΥΝΑΙΚΩΝ -ΑΝΔΡΩΝ-10-11-12ΕΤΩΝ

 

 1. 100Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ-11-12ΕΤΩΝ

 

 

 1. 100Μ ΥΠΤΙΟ                 ΓΥΝΑΙΚΩΝ- ΑΝΔΡΩΝ10-11-12ΕΤΩΝ

 

 1. 200Μ ΠΡΟΣΘΙΟ             ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ11-12ΕΤΩΝ

 

 

 1. 1500ΜΕΛΕΥΘΕΡΟΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ

 

Γ΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΚΥΡΙΑΚΗ7/04/2024

ΩΡΑΕΝΑΡΞΗΣ9:00

 

1.50Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΝΔΡΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΩΝ–10-11-12ΕΤΩΝ
2.200Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3.400Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ–12ΕΤΩΝ
 

4.200Μ

 

ΜΙΚΤΗΑΤΟΜ.

 

ΑΝΔΡΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΩΝ10-11-12ΕΤΩΝ

 

5.4Χ50ΜΙΚΤΗΟΜΑΔΙΚΗΑΝΔΡΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΩΝ –10-11-12ΕΤΩΝ

 

Δ΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΚΥΡΙΑΚΗ7/04/2024

ΩΡΑΕΝΑΡΞΗΣ16:00

 

 1. 100ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ–ΑΝΔΡΩΝ10-11-12ΕΤΩΝ

 

 1. 100ΠΡΟΣΘΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ–ΑΝΔΡΩΝ–10-11-12ΕΤΩΝ

 

 1. 200ΥΠΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ–ΑΝΔΡΩΝ–11-12ΕΤΩΝ

 

 1. 800ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΥΝΑΙΚΩΝ–ΑΝΔΡΩΝ

 

ΜΕ ΤΙΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                   

Α.Κ.Α.Δ.Π.                   Α.Κ.Α.Δ.Π.  


Spread the love