//38 προσλήψεις στον Δήμο Καστοριάς – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

38 προσλήψεις στον Δήμο Καστοριάς – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Spread the love

Ο Δήμος Καστοριάς με την αριθμ πρωτοκόλλου 30237/25-07-2022 ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 38 ατόμων. Συγκεκριμένα 27 πλήρους απασχόλησης και 11 μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καστοριάς.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και να τηνυποβάλουν υποχρεωτικά μαζί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καστοριάς,Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, υπόψη κ. Σινάνη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας 2467351153, 2467351152), είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: vasiliou@kastoria.gov .gr

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Παρακαλούνται οι αιτούντες να ενημερώνονται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτησή τους, καθώς αυτός ο αριθμός θα αποτελεί στοιχείο ταυτοποίησης και αναγνώρισης κατά την ανάρτηση των πινάκων επιλογής. (τηλ. επικοινωνίας 24673- 51186/51187/51119).

Επισημαίνεται ότι για τις βεβαιώσεις εμπειρίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις σχολικές επιτροπές για απασχόληση έως την λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020.

Για την απασχόληση των υποψηφίων στις σχολικές μονάδες μετά το διδακτικό έτος 2021-2021 και 2021-2022 να απευθύνονται στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καστοριάς στα τηλέφωνα 2467351152-2467351153&2467351133.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Spread the love