//5 εκ. ευρώ για Στήριξη της Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19 της Δυτ. Μακεδονίας

5 εκ. ευρώ για Στήριξη της Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19 της Δυτ. Μακεδονίας

Spread the love

Υπεγράφη στις 11 Ιανουαρίου 2021 από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη,  η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη  «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις  που  επλήγησαν  από  την  πανδημία  Covid-19  στην  Δυτική  Μακεδονία»  στο  πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Πρόκειται για δράση προϋπολογισμού 5.000.000€ που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 1.800,00€ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000,00 € και μέγιστο τα 1.800,00€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) από 27/01/2021 ώρα 13:00 έως και  την  καταληκτική  ημερομηνία 03/03/2021 ώρα 15:00.

Η ένταξη των  προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προσδιορισμός των ΚΑΔ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΑΔΑ: ΩΥΓΘ7ΛΨ-5ΞΘ

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» αλλά και για  την  υποβολή  των προτάσεων  δίδονται από  τον κ. Δημήτριο Ρήγα, 2461350929, e-mail: drigas@mou.gr και βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΔΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Για   περαιτέρω   πληροφορίες   οι   ενδιαφερόμενοι   μπορούν   να   απευθύνονται   στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης,57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mailpepdm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”), όπως και στο γραφείο πληροφόρησης της ΑΝΚΟ Α.Ε. Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη, T.K 50131.


Spread the love