//Αλλαγές στην εγγραφή των ελεύθερων επαγγελματιών στον e-ΕΦΚΑ

Αλλαγές στην εγγραφή των ελεύθερων επαγγελματιών στον e-ΕΦΚΑ

Spread the love

Ειδικοτερα θα καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία εγγραφής μη μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ και θα ορίζεται ότι οποιαδήποτε υποχρέωση απογραφικής δήλωσης («προεγγραφής») ή προσκόμισης οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ, ως δικαιολογητικού για έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, καταργείται.

Με την νέα ρύθμιση καταργείται η διαδικασία της απογραφικής δήλωσης («προεγγραφής») μη μισθωτών στον e-ΕΦΚΑ και αντικαθίσταται από την απευθείας εγγραφή του πολίτη ως ασφαλισμένου μη μισθωτού, όταν προβαίνει στην έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

Ουσιαστικά απλουστεύεται η διαδικασία έναρξης και μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς δεν συνιστά πλέον προαπαιτούμενο η προηγούμενη λήψη της απογραφικής δήλωσης από τον ασφαλιστικό φορέα.
Μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων, ο e-ΕΦΚΑ. θα δύναται πλέον να υποδέχεται την πληροφορία της έναρξης/μεταβολής, χωρίς να είναι απαραίτητη η προεγγραφή του ασφαλισμένου σε αυτόν, προκειμένου να προχωρήσει σε έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση ή προσθήκη νέας δραστηριότητας, υπακτέας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

 

Δεδομένου ότι για την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση, με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων πρώην φορέων, απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες, χορηγείται προθεσμία στον υποψήφιο ασφαλισμένο να δηλώσει στο φορέα τις απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες για την έναρξη της ασφάλισής του.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση είναι υποχρεωτική από την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης εργασιών, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρά στην αυτεπάγγελτη εγγραφή του υποψήφιου ασφαλισμένου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, κατατάσσοντάς τον στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του αρμόδιου φορέα με βάση τις καταστατικές διατάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε αυτόν.

 

Οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, που αναλαμβάνουν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ απασχόληση ή αποκτούν υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ ιδιότητα, για την οποία απαιτείται έναρξη εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ από την πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση και μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση.

Η εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ διενεργείται μετά από την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, με αίτηση του υπόχρεου και, σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης, αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τον υπόχρεο μετά από την έναρξη ή τη μεταβολή εργασιών για την υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στον e-ΕΦΚΑ μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αντλεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.

 

Σε περίπτωση που ο υπακτέος στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ μη μισθωτός δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την αίτηση εγγραφής, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του ως εξής:

α) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία, και ιδίως ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που δηλώθηκε στη Φορολογική Διοίκηση, επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στους πρώην φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους προκύπτει υπαγωγή, και καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται στον παρόντα, κατατασσόμενος στην 1η ασφαλιστική κατηγορία που αντιστοιχεί στην υπαγωγή του στην ασφάλιση.

β) Αν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για την υπαγωγή στην ασφάλιση, ο υπόχρεος ασφαλίζεται στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατατασσόμενος στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.

 

Πηγή dikaiologitika.gr


Spread the love