//Ανοίγει τις επόμενες μέρες η πλατφόρμα για τα 400 ευρώ των ανέργων – Δεν θα το πάρουν όσοι τα έλαβαν την προηγούνενη φορά

Ανοίγει τις επόμενες μέρες η πλατφόρμα για τα 400 ευρώ των ανέργων – Δεν θα το πάρουν όσοι τα έλαβαν την προηγούνενη φορά

Spread the love

Δελτίο Τύπου του υπουργείου Εργασίας που αφορά την έκτακτκη οικονομική ενίσχυση ενός μικρού μέρους των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή περίπου 130.000 άτομα, στα οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, δεν αφορά τους ανέργους που έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατά την προηγούμενη ολική καραντίνα. Το επίμαχο σημείο μπορείτε να το διαβάσετε στο Άρθρο 1 της ΚΥΑ που ακολουθεί του δελτίου τύπου.

Αθήνα, 20-11-2020

Γ. Βρούτσης: Με συνέπεια και ευθύνη, η κυβέρνηση προχωράει σε ακόμα μία οικονομική ενίσχυση για 130.000 μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας μέχρι τέλος Νοεμβρίου από τον ΟΑΕΔ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, σε άμεση υλοποίηση της πρόσφατης δέσμευσης του Πρωθυπουργού, συνυπογράφει σήμερα την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ που αφορά περίπου 130.000 μακροχρόνια ανέργους συμπολίτες μας που δεν λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ανεργίας. Το κονδύλι του ΟΑΕΔ γι’ αυτήν την έκτακτη ενίσχυση υπολογίζεται στα 52 εκατ. ευρώ.

Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα καταχωρήσουν ή θα επικαιροποιήσουν το αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προκειμένου να τους καταβληθεί αυτόματα η έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ, όπως είχε γίνει και στην πληρωμή Απριλίου-Μαΐου 2020.

Επιδίωξή του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων είναι η πληρωμή αυτή να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα και μέχρι τέλος του τρέχοντος μήνα.

*Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Ι

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 74 παρ.1β του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α’ 27),
2. τον ν. 1545 /1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),
3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
5. το άρθρο 92 του ν .4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),
6. τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών Οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133),
7. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
9. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
10. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121),
11. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
13. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
14. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
15. τη με αριθμ. Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805),
16. τη με αριθμ. οικ. 15687/282/16-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (Β’ 1468),
17. τις με αριθμ. πρωτ. 1554/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΩ04691Ω2-ΒΕ9), αριθμ.πρωτ.1993/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΧ34691Ω2-9ΗΟ), αριθμ.πρωτ. 1249/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6Τ904691Ω2-72Σ), αριθμ.πρωτ. 947/19-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ264691Ω2-6ΡΤ), αριθμ.πρωτ. 809/19-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ96Α4691Ω2-Ε9Ρ), αριθμ.πρωτ. 823/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΧΜ4691Ω2-ΠΧΦ) , αριθμ.πρωτ.2804/19-11-2020(ΑΔΑ: Ω08Ν4691Ω2-ΝΟΒ) αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.
18. τη με αριθ. 71822/19-11-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,
19. τη με αριθμ. πρωτ.οικ. 45663/2433/19-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
20. το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι δεν λαμβάνουν το επίδομα των μακροχρονίως ανέργων πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας,
21. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (52.000.000 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 οικονομικού έτους 2020.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο

Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που αποκτά την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1/3/2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, εξαιρουμένων όσων έλαβαν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της με αριθμ.οικ. 5687/282/16-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1468).

Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού, μετά από οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο ανέργων και σχετική εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων,
2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:
α) Η διατήρηση της ιδιότητας του μακροχρόνια άνεργου κατά τη δημοσίευση της παρούσας,
β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,
γ) ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
δ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ),
ε) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ.
5. Η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ολοκληρώνεται την 31/12/2020.

Άρθρο 3
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/51608/oikonomikh-enisxysh-400-eyrw-gia-130000-makroxronia-anergoys-tis-epomenes-meres-oa-anoixei-h-eidikh-hlektronikh-platforma-toy-oaed?fbclid=IwAR332F1qdHSyEofxwb3BP3jIOpVhhQ5CStY16gYehWIL8jLCTjixTKVJO8s


Spread the love