//Χρηματοδότηση Δράσεων για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών εντός της περιοχής παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς

Χρηματοδότηση Δράσεων για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών εντός της περιοχής παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς

Spread the love

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη Πράξης, προϋπολογισμού 100.000 €, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση Δράσεων για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών εντός της περιοχής παρέμβασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του Δήμου Καστοριάς από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και Δικαιούχο το Δήμο Καστοριάς.

Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνεται η προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Απασχόλησης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των Παιδικών Σταθμών (Α και Β) του Δήμου Καστοριάς τα οποία εδρεύουν εντός της περιοχής παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής φροντίδας του Δήμου, με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9: “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στη διεύθυνση www.pepdym.gr


Spread the love