//Καστοριά: Πρόσκληση Ένταξης Ωφελούμενων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Φιλοξενία”

Καστοριά: Πρόσκληση Ένταξης Ωφελούμενων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Φιλοξενία”

Spread the love

Η Σ.Υ.Δ. Φιλοξενία, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, για την επιλογή τους, στο πλαίσιο της ένταξης των ωφελούμενων.

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Φιλοξενία έχει ως στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση σε Άτομα με Αναπηρία που δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτόνομα χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη.

 

Λειτουργεί σε προσβάσιμο κτίριο για ΑμεΑ, εντός του οικιστικού ιστού της πόλης, στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών διαβίωσης, ημερήσιας φροντίδας, ενδυνάμωσης και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης, 4 ωφελούμενων ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, με αυτισμό ή νοητική υστέρηση, με δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης.

Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, την αποφυγή στιγματισμού τους, την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων και την πορεία τους προς την ομαλή κοινωνική ένταξη.

 

    Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 

-Εικοσιτετράωρη (24) υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή.

-Καθημερινές υπηρεσίες Φροντίδας από έμπειρο προσωπικό.

-Υγιεινή, ισορροπημένη και εξατομικευμένη διατροφή καθώς και φροντίδα λήψης φαρμακευτικής αγωγής.

-Ιατρική μέριμνα και υποστήριξη.

-Εξατομικευμένη Ψυχολογική υποστήριξη.

-Δράσεις αγωγής υγείας.

-Αξιοποίηση και διατήρηση των προσωπικών δεξιοτήτων των ενοίκων με στόχο την αυτονομία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.

Δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

-Ενημέρωση και συστηματική συνεργασία με τις οικογένειες ή τους κηδεμόνες των ωφελούμενων, εφόσον βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση.

-Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων, την αποφυγή στιγματισμού τους, την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων και την πορεία τους προς την κοινωνική ένταξη.

 

Υποβολή αιτήσεων- Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Οι υποψήφιοι ένοικοι θα γίνονται δεκτοί στη Σ.Υ.Δ. Φιλοξενία ύστερα από την  ακόλουθη διαδικασία:

 

Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου, από τον ίδιο ή τους γονείς του ή τον  δικαστικό του συμπαραστάτη ή τον νόμιμο κηδεμόνα του προς τον Φορέα της Σ.Υ.Δ., η οποία θα συνοδεύεται από:

 

α)Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

β)Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

γ)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

δ)Πρόσφατη φωτογραφία.

ε)Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη. *

στ)Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από Κέντρο ζ)Πιστοποίησης Αναπηρίας(Κ.Ε.Π.Α.).

η)Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό   Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)με άδεια άσκησης επαγγέλματος. *

 

*Τα δικαιολογητικά ε) και η), δύναται να προσκομισθούν στον Φορέα της Σ.Υ.Δ, κατα τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης των ωφελούμενων και πριν το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης για την τελική έγκριση του υποψηφίου.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

 

  • Η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου,
  • Οι δυνατότητες συμμετοχής του σε δραστηριότητες της κατοικίας και της Κοινότητας,
  • Η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες διαβίωσης και συνύπαρξης με τους άλλους ενοίκους,
  • Η κατ ́ αρχήν αποδοχή του νέου περιβάλλοντος διαβίωσης από το ίδιο το άτομο ή/και την οικογένειά του.

 

Στη ΣΥΔ γίνονται δεκτά άτομα με αυτισμό ή νοητική υστέρηση. Δεν γίνονται δεκτά άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα, όπως επίσης και άτομα με επιληψία των οποίων οι κρίσεις δεν ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, δεν γίνονται δεκτά άτομα με ιατρικά προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν σε ΣΥΔ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή του γονέα ή κηδεμόνα σε δραστηριότητες που θα διεξαχθούν, καθώς επίσης και στην καθημερινότητα του ωφελούμενου.

 

 

Διαδικασία επιλογής

 

* Έλεγχος των  τυπικών  κριτηρίων συμμετοχής, μετά την ολοκλήρωση των  αιτήσεων και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

* Παραπομπή του ενδιαφερόμενου σε αξιολόγηση (ψυχιατρική εκτίμηση,  ψυχολογική εκτίμηση, κοινωνικό ιστορικό) στη Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και σύνταξη έκθεσης προς τον Δήμο για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη Σ.Υ.Δ.

* Ανακοίνωση της έγκρισης στον υποψήφιο ένοικο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του, συνοδευόμενη με γραπτή ενημέρωση για τους όρους που διέπουν τη διαμονή του στη Σ.Υ.Δ., οι οποίοι δεσμεύουν αφενός τον ίδιο και αφετέρου τον φορέα ως προς την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ενοίκου.

* Σε περίπτωση που απαιτείται, μετά την επιλογή του ωφελούμενου, μεσολαβεί περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης (έως 6 μήνες) του ενοίκου στη Σ.Υ.Δ., κατά την οποία εφαρμόζεται ένα «στάδιο προετοιμασίας και αποδοχής του», μέσω οργανωμένων και συντονισμένων συνεργασιών και συναντήσεων με το προσωπικό και τους άλλους ενοίκους, με σκοπό την ομαλή ένταξη και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον διαμονής. Κατά την περίοδο αυτή, ο ένοικος ενημερώνεται περαιτέρω και με απόλυτη σαφήνεια για το περιεχόμενο των όρων που διέπουν τη διαμονή του στη Σ.Υ.Δ., τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τους κανόνες λειτουργίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ,καθώς και τις εγκαταστάσεις και τις ανέσεις οι οποίες θα του παρασχεθούν.

* Αφού ολοκληρωθεί η περίοδος προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης, πραγματοποιείται η επαναξιολόγηση του υποψηφίου και ακολουθεί τελική έγκριση ένταξης στη Σ.Υ.Δ.

* Μετά την επιλογή του ωφελουμένου, ακολουθεί υπογραφή «Συμβολαίου»,  με τον υποψήφιο ένοικο (ή τον γονέα ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του), συνάπτεται συμφωνία ένταξης και διαβίωσής στη Σ.Υ.Δ..    Στο «Συμβόλαιο» περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ενοίκου(π.χ. σε σχέση με θέματα που αφορούν τη λήψη φαρμάκων, τη συνεργασία με το προσωπικό, τις υποχρεώσεις ατομικής υγιεινής και  εμφάνισης, τη συμμετοχή στην καθαριότητα των χώρων, τήρηση ωραρίου,  τις διανυκτερεύσεις εκτός της Σ.Υ.Δ., τις άδειες, τη φιλοξενία άλλων  ατόμων, το διατροφολόγιο, καθώς και τη χρήση οινοπνευματωδών ποτών  ή/ και ουσιών στο χώρο της Σ.Υ.Δ.). Επίσης, με το «Συμβόλαιο» ο  ένοικος δεσμεύεται να συμμετέχει στα προγράμματα και τις  δραστηριότητες της δομής, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την   εξέλιξή του και την ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας του. Η ένταξη στη  Σ.Υ.Δ. λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν της υπογραφής του σχετικού Συμβολαίου διαμονής και από τα δύο μέρη.

* Οι ένοικοι μπορούν να αποχωρήσουν από τη Σ.Υ.Δ., οικειοθελώς, όποτε οι ίδιοι ή οι γονείς ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες τους θελήσουν και εφόσον υπογράψουν σχετική δήλωση οι ίδιοι, οι δικαστικοί τους  συμπαραστάτες, και ρυθμίσουν τις τυχόν υφιστάμενες νομικές και  οικονομικές εκκρεμότητες.

* Με αιτιολογημένη   απόφαση του  φορέα, δύναται  να  διακοπεί  η  διαβίωση  του  ενοίκου  στη  Σ.Υ.Δ.,  εφόσον παραβιάζεται    συστηματικά   το Συμβόλαιο   της  παρ.  η΄   του     παρόντος   ή  ο  Κανονισμός   Λειτουργίας της    Σ.Υ.Δ. ή   οποιαδήποτε   από  τις  λοιπές    υποχρεώσεις   του   ενοίκου    προς  το Φορέα. Με  την απόφαση αυτή χορηγείται  εύλογος  χρόνος   στον ένοικο ή στον δικαστικό του συμπαραστάτη,  προκειμένου  να   αποχωρήσει  από   τη Σ.Υ.Δ.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Ο φορέας θα προβεί σε επεξεργασία και θα τηρήσει αρχείο

προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε

επεξεργασία για τους σκοπούς της παροχής ενημέρωσης για το έργο.

 

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία

αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς και για το απολύτως απαραίτητο

χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

 

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν

διατίθενται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με την επιφύλαξη των

περιπτώσεων που αυτό απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης προς

έννομη υποχρέωση.

 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε

δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα

διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη

φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των

προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην

αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και

δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα

δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την

προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): domifiloxenia.kastoria@gmail.com

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών

 

Οι αιτήσεις μαζί  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  συμμετοχής μπορούν να

κατατεθούν  ιδιοχείρως ή  ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

στην Διεύθυνση  ΣΥΔ Φιλοξενία, Δελμούζου ΟΤ2 Φουντουκλή Καστοριάς ΤΚ 52100, e-mail: domifiloxenia.kastoria@gmail.com   από Δευτέρα 01-04-2024 μέχρι Σάββατο 20-04-2024

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω

ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες , δεν θα αξιολογούνται

 

Προσοχή : Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται  μόνο από τον αριθμό

πρωτοκόλλου.

 

 

Πληροφορίες:

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε:

 

ΣΥΔ Φιλοξενία

Τηλ. 2467 103180

Ωράριο επικοινωνίας: καθημερινά 10:00-13:00 & 18:00-20:00

e-mail: domifiloxenia.kastoria@gmail.com  


Spread the love