//ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 15.000 ανέργους με 750 ευρώ το μήνα

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 15.000 ανέργους με 750 ευρώ το μήνα

Spread the love

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση πτυχιούχων ανέργων 15.000 νέων ηλικίας 18-29 ετών περιλαμβάνει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Ειδικότερα αφορά τις τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματα για την υλοποίηση του νέου προγράμματος για 15.000 άνεργους πτυχιούχους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης (ημερολογιακά).

«Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
α) Άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
β) Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής:
α) δώδεκα (12) μήνες, για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν από την υπόδειξή τους,
β) δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 18-29 ετών,
εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
γ) δεκαπέντε (15) μήνες, για πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα πριν από την υπόδειξή τους.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τους ενταγμένους δικαιούχους

Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 αναλαμβάνει να ενημερώσει τους εργοδότες αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Οι εργοδότες – πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:
α) αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal
ΟΑΕΔ,
β) δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, επιλέγοντας ταυτόχρονα το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας
18-29 ετών» στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν, και
γ) επιλέγουν την κατηγορία του ανέργου (κοινός άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος) που επιθυμούν να προσλάβουν.

Επιπρόσθετα επισυνάπτουν: α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, η οποία επισυνάπτεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ή προσκομίζεται στην Υπηρεσία κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης ή προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και β) την Α.Π.Δ. του τριμήνου που προηγείται της εντολής κενής θέσης – Δήλωση προτίμησης, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης καθώς και αντίγραφο εκτύπωσης των ενεργών ΚΑΔ μέσω του taxisnet από την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν εξαιρούμενη δραστηριότητα.

Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και της κατηγορίας του ανέργου που έχει αιτηθεί ο δυνητικά δικαιούχος (κοινός άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος), όπως έχει επικαιροποιηθεί και αναλυθεί με τη συμβολή του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών. Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο των ανέργων περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον χρόνο ανεργίας. Εάν υπάρξουν υποψήφιοι με τον ίδιο χρόνο ανεργίας τότε προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ).

Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο δικαιούχος, αναζητά έως πέντε (5) ανέργους σύμφωνα με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά για τη θέση ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της αρχικής θέσης.

Κατόπιν, ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως: ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση, τηλεφωνική επικοινωνία.

Η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως, δηλαδή χωρίς να παρέλθει χρόνος μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση που η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δεν υλοποιηθεί ταυτοχρόνως, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συστατικού σημειώματος με βάση τη σειρά προσέλευσης των υποψηφίων προς υπόδειξη στην Υπηρεσία.


Spread the love