//ΟΑΕΔ: Ξεκινάει σήμερα νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας

ΟΑΕΔ: Ξεκινάει σήμερα νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας

Spread the love

Ο ΟΑΕΔ με πρόσκληση του καλεί επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)»

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τρίτη 7-7-2020 και ώρα 11:00 πμ με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 27-9-2020 και ώρα 23:59 μμ.

Σκοπός της Ενέργειας Δ είναι η τοποθέτηση σε θέση εργασίας στην τοπική αγορά πενήντα (50) πρώην εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του κλάδου Εκδοτικές Δραστηριότητες που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 29/05/2017 μέχρι 28/02/2018 στην Περιφέρεια Αττικής, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του έργου με κωδ. «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» και οι οποίοι έχουν αναβαθμίσει τις ατομικές δεξιότητες και τα προσόντα τους μέσω δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ή και Επαγγελματικής Εξειδικευμένης Κατάρτισης που παρήχθησαν από προηγούμενες της Δ’ ενέργειες του ίδιου έργου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μηνός (ημερολογιακά) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι επιχειρήσεων του κλάδου 58 (ΕΚΔΟΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)της ΝACE ΑΝΑΘ.2 στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειας Αττικής L30 με κωδικό έργου EGF/2018/003EL/Attica publishing» οι οποίοι έχουν ωφεληθεί από δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ίδιου έργου και οι οποίοι θα υποδειχθούν από την Αρχή Διαχείρισης/Φορέα Υλοποίησης της Ενέργειας Α του έργου και στη συνέχεια με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ2. Οι ωφελούμενοι πρέπει να διαθέτουν:

α. δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξη και πρόσληψη τους από την δικαιούχο επιχείρηση

.β. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Εξατομικευμένο Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα έχει ετοιμάσει για αυτούς ο φορέας υλοποίησης της Ενέργειας Α του ως άνω έργου.γ. επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης μέσω της διαδικασίας profiling.

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:α. για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου) καιβ. για άτομα που: – είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε (εκτός των μελών εταίρων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. – είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ) – τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98, – προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, – προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης) και- προσλαμβάνονται για να απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Οι ωφελούμενοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση. Η Αρχή Διαχείρισης/Φορέας Υλοποίησης αποστέλλει το Εξατομικευμένο Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να επικαιροποιηθεί το ατομικό σχέδιο δράσης του μέσω του profiling. Στη συνέχεια εκδίδεται το συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην οποία ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα στο οποίο θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ειδικότητες του ωφελούμενου όπως έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής που έχει διενεργηθεί κατά την Ενέργεια Α του ίδιου Έργου και το επικαιροποιημένο ΑΣΔ.

dikaiologitika.gr


Spread the love