//Π.Ε Καστοριάς: Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σήμανσης πατάτας προοριζόμενη όχι για σπορά

Π.Ε Καστοριάς: Φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σήμανσης πατάτας προοριζόμενη όχι για σπορά

Spread the love

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς,    γίνεται γνωστό σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ότι υπάρχουν φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σήμανσης κονδύλων πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις:

Πρέπει να φέρουν σήμανση κατά την διακίνησή τους από το στάδιο της παραγωγής ή της εισαγωγής τους έως το στάδιο της διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή.

Κόνδυλοι πατάτας οι οποίοι παράγονται στην χώρα μας ή κατάγονται από κράτος μέλος της Ε.Ε., πρέπει να τίθεται επί της συσκευασίας τους σήμανση με τον αριθμό μητρώου του επισήμως καταχωρηθέντα στο Μητρώο παραγωγό ή κέντρο συλλογικής αποθεματοποίησης ή αποστολής, σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 2019/2072/Παράρτημα VIII/ σημείο 11. Στην περίπτωση μεταφοράς κονδύλων πατάτας χύδην, ο αριθμός μητρώου τίθεται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Καταγωγής τρίτων χωρών, πρέπει επί της συσκευασίας τους να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση(ετικέτα) σύμφωνα με το παράρτημα της Υ.Α. 90369/17-01-2003(Β’93)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

 

ΕΙΔΟΣ: ΠΑΤΑΤΑ

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ(1) :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ

 

Αναγράφεται μόνο για πατάτες καταγωγής Αιγύπτου

Για το σκοπό αυτό όλοι όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής-εισαγωγής και διακίνησης πατάτας(παραγωγοί, έμποροι, συσκευαστές κ.λπ) έχουν υποχρέωση εγγραφής στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών που τηρείται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για να λάβουν τον αριθμό μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031, ο οποίος τίθεται επί της συσκευασίας.

Η αναγραφή του αριθμού μητρώου επί της συσκευασίας, έχει σκοπό την τήρηση της ιχνηλασιμότητας στο κάθε στάδιο διακίνησης του φορτίου, για τη διαπίστωση της καταγωγής του προϊόντος σε όλα τα στάδια εμπορίας του.

Στους παραβάτες που διακινούν ποσότητες πατάτας που δε φέρουν την απαιτούμενη σήμναση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 2147/1952 (Α΄155) άρθρα 34α και 35 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 2538/97 (Α’ 242).

 


Spread the love