//Π.Ε Καστοριάς: Πρόσληψη δύο ατόμων ορισμένου χρόνου – Αιτήσεις από 11 έως 21 Φεβρουαρίου 2022

Π.Ε Καστοριάς: Πρόσληψη δύο ατόμων ορισμένου χρόνου – Αιτήσεις από 11 έως 21 Φεβρουαρίου 2022

Spread the love

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2022, ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 

Ο αριθμός των θέσεων εποχικού προσωπικού αφορούν: μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση  θέσης  και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του ν 3528/2007 (Α΄26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.2207/1994 (Α΄65).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από τις 11/02/22 έως και 21/02/2022.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Διοικητήριο 52100 Καστοριά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Μισθοδοσίας & Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  υπόψιν κα. Γλυκερίας Μαμάρα ή κα. Αγάπης Μούτα (τηλ. επικοινωνίας: 24673 50270, 24673 50298)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στo δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (https://kastoria.pdm.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή στην κεντρική σελίδα: Ενημέρωση Πολιτών-Προκηρύξεις Θέσεων, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες- Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 


Spread the love