//Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας: Διαδικτυακή Εκδήλωση MITEF Greece Startup Competition 2021 στις 3Δεκεμβρίου

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας: Διαδικτυακή Εκδήλωση MITEF Greece Startup Competition 2021 στις 3Δεκεμβρίου

Spread the love

ΤοMITEnterpriseForumGreece,καιτοΠανεπιστήμιοΔυτικήςΜακεδονίας,διοργανώνουντηδιαδικτυακήεκδήλωση“MITEFGreeceStartupCompetition2021”ηοποίαθαπραγματοποιηθείτηνΠέμπτη3Δεκεμβρίου2020,στις11:00.

Το“MITEFGreeceStartupCompetition2021”,αποσκοπείστηδυναμικήανάπτυξηνεοφυώνεπιχειρήσεωνκαιεπιχειρηματικώνομάδωνπουκαινοτομούνστονχώροτηςτεχνολογίαςκαιτωνεπιστημών.Οισυμμετέχοντες,θαέχουντηδυνατότητανααναπτύξουντιςεπιχειρηματικέςτουςδεξιότητες,μέσααπόμίασειράεργαστηρίωνκαιμετηνολοκλήρωσηαυτώνθααποκτήσουντακατάλληλαεφόδιαγιατηνανάπτυξηκαιεξέλιξητηςεπιχείρησήςτους.Στηνεκδήλωση,οιερευνητέςθαμπορέσουνναενημερωθούνσχετικάμετονδιαγωνισμόενώοιβραβευθείσεςομάδες,θαπροβληθούνδιεθνώςμέσααπότοδίκτυοτουMITEnterpriseForum.

Οδιαγωνισμόςπεριλαμβάνειτρειςθεματικέςενότητες:«General»,«Energy»και«Maritime».Για3ησυνεχήχρονιά,ταΕλληνικάΠετρέλαιαείναιοαποκλειστικόςχορηγόςτηςθεματικήςενότητας«EnergyTrack»,στοπλαίσιοτωνδράσεωντουΟμίλουΕΛΠΕσχετικάμετηνκαινοτομίακαιτιςνέεςτεχνολογίεςστοχώροτηςενέργειας.

Τηνεκδήλωσηθαανοίξουνμεένασύντομοχαιρετισμότους

 

  • ΟΑντιπρύτανηςΈρευνας&ΔιάΒίουΕκπαίδευσηςΠανεπιστημίουΔυτικήςΜακεδονίας,ΚαθηγητήςΣτέργιοςΜαρόπουλος,
  • ΟΠρόεδροςτουΤμήματοςΗλεκτρολόγωνΜηχανικώνκαιΜηχανικώνΥπολογιστώνΠανεπιστημίουΔυτικήςΜακεδονίας,ΚαθηγητήςΓεώργιοςΧριστοφορίδης
  • ΟΠρόεδροςτουMITEFGreece,ΓεράσιμοςΣπυριδάκης

 

Τοκύριομέροςτηςεκδήλωσηςθαπεριλαμβάνειτιςπαρακάτωπαρουσιάσεις-ομιλίες:

ΟΑναπληρωτήςΚαθηγητήςτουΤμήματοςΗλεκτρολόγωνΜηχανικώνκαιΜηχανικώνΥπολογιστώνΠανεπιστημίουΔυτικήςΜακεδονίας,ΠαναγιώτηςΣαρηγιαννίδης,θακάνειμίασύντομηπαρουσίασητωνερευνητικώναποτελεσμάτωναπόευρωπαϊκάκαιεθνικάπρογράμματα.

  • ΟΑντιπρόεδροςτουMITEFGreece,ΒασίληςΠαπακωνσταντίνου,θαενημερώσειτοκοινόσχετικάμετοδιαγωνισμό2021καιθααναλύσειτιςσημαντικότερεςπαραμέτρουςγιατηχρηματοδότησημιαςνεοφυούςεπιχείρησης.
  • ΟFounder&CEOτηςεταιρείαςResQBiotechκαιΝικητήςτουStartupCompetition2020,ΓιώργοςΣκρέτας,θαμιλήσειγιατηνεμπειρίατουκαιτησημασίατουδιαγωνισμούστηνανάπτυξηκαιπροώθησητηςεπιχείρησηςτου.
  • ΗΜηχανικόςΝέωνΤεχνολογιώνκαιΚαινοτομίαςστονΌμιλοΕλληνικάΠετρέλαια,Δρ.ΤζένηΛειβαδάρουθααναφερθείστορόλοκαιτησυνεισφοράτουομίλουστονδιαγωνισμό.

Θαακολουθήσεισυζήτησημεταξύτωνομιλητώνκαιθααπαντηθούνερωτήματατουκοινού.

ΤηνεκδήλωσηθασυντονίζειηΕκτελεστικήΔιευθύντριατουMITEFGreece,ΑντιγόνηΜολοδάνωφ.

Κάθεενδιαφερόμενοςμπορείναπαρακολουθήσειτηνεκδήλωση,κατόπινυποχρεωτικήςεγγραφήςτου,εδώ.

Όσοιενδιαφέρονταινασυμμετάσχουνστονδιαγωνισμό,μπορούννακαταθέτουναίτησηστουςκάτωθισυνδέσμους:


Spread the love