//Πλειοδοτική δημοπράτηση παραχώρησης για 7 χρόνια του Σαλέ της Βασιλίτσας

Πλειοδοτική δημοπράτηση παραχώρησης για 7 χρόνια του Σαλέ της Βασιλίτσας

Spread the love

Με πλειοδοτική δημοπρασία και με κλειστές προσφορές θα παραχωρηθεί για εκμετάλλευση διάρκειας επτά ετών το Σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας Γρεβενών. Ακολουθεί όλη η προκήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

Διεύθυνση:Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης»

Ταχ. Θυρίδα:55

T.K:511 00 Γρεβενά

Τηλ:2462-353-530

Fax:2462-353-533

E–mail:exkb@vasilitsa.com

Γρεβενά: 7-7-2020

Αριθ. Πρωτ.:321

Αριθμός διακήρυξης: 1 / 2020

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΑΛΕ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ : 10.000,00 €. ///  ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 980,00 €.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 31-07-2020 ΩΡΑ : 11η π.μ – 12 μεσημβρινή.

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας διακηρύσσει ότι :

Στις 31 – 07 – 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η π.μ. – 12 μεσημβρινή θα διενεργηθεί στα γραφεία του, στον δεύτερο όροφο του Διοικητηρίου Γρεβενών « Κώστας Ταλιαδούρης », πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση ακινήτου με την επωνυμία ΣΑΛΕ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979. Η δημοπρασία θα γίνει με βάση την απόφαση της Ε.Δ 9/4ο/18-05-2020.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Άρθρο 1ο

Πρόκειται για διώροφο ακίνητο ( ισόγειο , πρώτος και δεύτερος όροφος ) εμβαδού 925,42 m2 και συγκεκριμένα ισόγειο επιφάνειας 302,42 m2 το οποίο θα λειτουργήσει ως καφετέρια , ο πρώτος όροφος  επιφάνειας 399,20 m2ως εστιατόριο και ο δεύτερος με δωμάτια ύπνου εμβαδού 223,80 m2  .

Άρθρο 2ο

Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Στον διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.

Οι συμμετέχοντες μαζί με την οικονομική προσφορά τους πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν σε καλά σφραγισμένο φάκελο και τα πιο κάτω δικαιολογητικά :

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 2. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Ε.Χ.Κ .Βασιλίτσας
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα και αντίγραφο καταστατικού ίδρυσης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο
 4. Εγγύηση συμμετοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του χώρου που θα εκμισθωθεί, ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου.

Καθώς και τα παρακάτω:

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος: – δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευσηή άλλη ανάλογη κατάσταση – δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσηή άλλη ανάλογη διαδικασία.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι: – δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση – δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση – δεν βρίσκεται σε λύση ή εκκαθάριση – δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση – δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστή.

Τα Νομικά Πρόσωπα πέραν των ανωτέρω εγγράφων θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη σειρά εγγράφων νομιμοποίησης τους και νομιμοποίησης των εκπροσώπων τους. (Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 1. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε αντίγραφο νομίμως θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ. 2. ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας
 2. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης της εκπροσώπησης ή αντίγραφο της σχετικής δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η δημοσίευση της εκπροσώπησης, προσκομίζεται αντίγραφο της σχετικής αίτησης με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου
 3. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μεταβολών του καταστατικού το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
 4. Πρακτικό απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας περί εγκρίσεως συμμετοχής της εταιρείας στον διαγωνισμό και παροχής εξουσίας προς συγκεκριμένο πρόσωπο για την κατάθεση της προσφοράς της εταιρείας.

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

 1. Συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Τα ΦΕΚ όπου έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις των ανωτέρω συμφωνητικών.
 2. Πλήρης σειρά εγγράφων που απαιτούνται κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας για τον ορισμό του διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. Τα ΦΕΚ όπου έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις.
 3. Πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από την σύσταση της εταιρείας. Τυχόν πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών του Πρωτοδικείου για τις μεταβολές έως 31.12.2012 είτε θα προσκομίζεται αυτοτελώς είτε θα ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

 1. Συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα
 2. Πλήρης σειρά εγγράφων που απαιτούνται κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας για τον ορισμό του διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής.
 3. Πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από την σύσταση της εταιρείας. Τυχόν πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών του Πρωτοδικείου για τις μεταβολές έως 31.12.2012 είτε θα προσκομίζεται αυτοτελώς είτε θα ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

 1. Συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
 2. Πλήρης σειρά εγγράφων που απαιτούνται κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας για τον ορισμό του διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής.
 3. Πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και θα περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις από την σύσταση της εταιρείας. Τυχόν πιστοποιητικό περί εταιρικών μεταβολών του Πρωτοδικείου για τις μεταβολές έως 31.12.2012 είτε θα προσκομίζεται αυτοτελώς είτε θα ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Ανάλογα με τα ισχύοντα στην Ελλάδα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά που θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά από τα οποία θα αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργίας τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.

Άρθρο 3ο

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή, εγγυητική επιστολή ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ ( 10.000,00 ) ως εγγύηση.

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες και μη πλειοδοτήσαντες, μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και οπωσδήποτε εντός δύο μηνών από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Οι εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’13)» που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 4ο

Διαδικασία προσφορών

Στις 31 – 07 – 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η π.μ. – 12 μεσημβρινή θα διενεργηθεί στα γραφεία του, στον δεύτερο όροφο του Διοικητηρίου Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης», πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση ακινήτου με την επωνυμία ΣΑΛΕ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια και  με κλειστές προσφορές (μέσω κλειστού Φακέλου). Οι προσφορές θα γίνουν από ώρα 11 πμ. έως 12 μεσημβρινή της 31/07/2020 (λήξη παράδοσης προσφορών) και δεν θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προσφορά

(Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλ επικοινωνίας, ΦΑΞ, ΕΜΑΙL)

Για τον  Διαγωνισμό με αρ. Διακ. 1/2020:

«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΑΛΕ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ»

(Να μην ανοιχθεί από το γραφείο πρωτοκόλλου)

Ο κυρίως φάκελος θα φέρει α) όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης και β) (υπο)φάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, καλά σφραγισμένο ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Ο κυρίως φάκελος υποβάλλεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ή στο πρωτόκολλο του ΕΧΚ Βασιλίτσας.

Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης  κάποιου από των δικαιολογητικών του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά θα απορρίπτεται και δεν θα ανοίγει στην συνέχεια ο (υπο)Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης Προσφορών, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

α)Αποσφραγίζονται οι κυρίως Φάκελοι των προσφορών, μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται,  από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.

β)Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής εάν πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις.

γ)Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι τη λήξη της διαδικασίας. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ και φέρει την υπογραφή του  Προσφέροντα ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν,   απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές θα καταχωρηθούν σε πρακτικό όταν θα υπογράψουν όλα τα μέλη της επιτροπής καθώς και ο τελευταίος πλειοδότης.

Σε περίπτωση ταύτισης  (ισότιμες προσφορές) των οικονομικών προσφορών διενεργείται αμέσως κλήρωση μεταξύ των ισόποσων προσφορών, προκειμένου να αναδειχθεί τελικός πλειοδότης.

Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να προσκομίσει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Αν δε πλειοδοτεί για λογαριασμό νομικού προσώπου, προσκομίζει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5ο

Κατακύρωση δημοπρασίας

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώνεται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης και κοινοποιείται στον πλειοδότη ο οποίος προσέρχεται για υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός δέκα ημερών, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ ( 10.000,00 ) η οποία παραμένει στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας έως το τέλος της σύμβασης .

Άρθρο 6ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα, από την μη έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας .

Άρθρο 7ο

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και γενικά όλα τα έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Τα κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα σύνταξης συμφωνητικού, έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, νομίμων κρατήσεων, τελών χαρτοσήμου και τελών συμβάσεως και κάθε γενικό έξοδο της δημοπρασίας, βαρύνουν το μισθωτή.

Άρθρο 8ο

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι επταετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Δύναται δε να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων για άλλα πέντε έτη με αναπροσαρμογή του μισθώματος η οποία θα καθοριστεί από τον ιδιοκτήτη επικαιροποιημένη αναλόγως των συνθηκών.

Το αίτημα της ανανέωσης από τον μισθωτή υποβάλλεται γραπτώς έξη ( 6 ) μήνες πριν την λήξη της μίσθωσης .

Άρθρο 9ο

Πρώτη προσφορά – αναπροσαρμογές

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εννιακόσιων ογδόντα (980,00) ευρώ. Το επιτευχθέν μίσθωμα θα ισχύει για τα τρία πρώτα χρόνια και πέραν αυτού θα αναπροσαρμόζεται για κάθε έτος κατά 3% μέχρι  τη λύση της μίσθωσης. Η ετήσια αναπροσαρμογή θα προκύπτει από το μίσθωμα της προηγούμενης αναπροσαρμογής.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε πρώτη του μισθωτικού μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΧΚΒ.

Στις πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται το χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου το οποίο επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ενοικιαστή.

Άρθρο 10ο

Αδειοδοτήσεις – Λογαριασμοί

Ο ενοικιαστής υποχρεούται πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των αδειών λειτουργίας . Επίσης υποχρεούται να προβεί στην σύνδεση με την ΔΕΗ ή άλλη εταιρεία με δικές του δαπάνες και στο όνομα του.

Άρθρο11ο

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται στον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης εγγράφως μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Ένσταση κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού υποβάλλεται στην επιτροπή διαγωνισμού σε 24 ώρες αφότου τελειώσει ο διαγωνισμός.

Και στις δυο περιπτώσεις η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται στην πρώτη περίπτωση από τον πρόεδρο εώς την ημερομηνία του διαγωνισμού, στην δε δεύτερη περίπτωση κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 12ο

Χρήση μίσθιου – γνώση συνθηκών

Ο μισθωτής έλαβε γνώση της κατάστασης του μισθίου και το βρήκε κατάλληλο για την χρήση του. Διατηρεί δε το μίσθιο σε άριστη κατάσταση. Δεν μπορεί να παρέμβει στο κτίσμα, ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή, χωρίς την έγκριση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως καφετέρια στο ισόγειο, ως εστιατόριο στον πρώτο όροφο και ως χώρος διανυκτέρευσης στον δεύτερο όροφο. Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιηθεί ως χώρος ενοικίασης σκί ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως π.χ. η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων κλπ.

Υποχρεούται δε να παραμένει ανοιχτό εκτός χειμερινής περιόδου και σε περίπτωση που λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Ε.Χ.Κ.Βασιλίτσας εκτός σεζόν.

Ο μισθωτής δεν έχει απολύτως καμία αξίωση αποζημίωσης για δαπάνες που τυχόν θα καταβάλει στο μίσθιο, όλα δε τα πάγια (κινητά και ακίνητα) παραμένουν σε όφελος του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα να τα αφαιρέσει ή να αποζημιωθεί.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, υποχρεούμενος στις αναγκαίες επισκευές, δεν μπορεί όμως να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο και στην πρόσοψή του, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Ε.Χ.Κ.Β., ούτε να ενεργήσει σ’ αυτό μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει αυτό για σκοπό διάφορο του συμφωνηθέντος.

Άρθρο 13ο

Υποχρεώσεις

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστες υπηρεσίες στο κοινό, να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς καθώς και να επιμελείται τον γύρωθεν χώρο του κτίσματος σε τρόπο ,ώστε η συνολική εικόνα του ΣΑΛΕ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ να είναι η πρέπουσα.

Οφείλει δε να δέχεται τον έλεγχο της Επιτροπής Διοίκησης καθώς και τις πιθανές παρατηρήσεις της ως προς την παροχή των υπηρεσιών και την εμφάνιση του μισθίου.

Άρθρο 14ο

Εμπρόθεσμη καταβολή μισθώματος

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος καθώς και η μη τήρηση των όρων της παρούσας διακήρυξης οι οποίοι ορίζονται ως ουσιώδεις, παρέχουν το δικαίωμα στον εκμισθωτή να διεκδικήσει δικαστικά την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που θα γεννηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης.

Άρθρο 15ο

Υπομίσθωση – Μετατροπή

Απαγορεύεται ρητά απολύτως οποιασδήποτε μορφής υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου ή η μετατροπή της χρήσης του.

Άρθρο 16ο

Ιδιόχρηση

Το Ε.Χ.Κ.Β. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδοποιήσεως κοινοποιουμένης με απόδειξη προς τον μισθωτή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λύση της συμβάσεως.

Άρθρο 17ο

Το Ε.Χ.Κ.Β. δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του μισθωτού ούτε απαλλάσσεται αυτός της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση αυτού, άνευ υπαιτιότητας του Ε.Χ.Κ.Β.

Άρθρο 18ο

Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος, από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής.

Άρθρο 19ο

Ο μετέχων στο διαγωνισμό, θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Νόμου, στην οποία θα αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και  ανεπιφυλάκτως.

Άρθρο 20ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου του, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες εκχωρούνται σ’ αυτόν δια της συμβάσεως, διαφορετικά θα αποζημιώνει κάθε ζημιά που θα   προκαλεί.

Άρθρο 21ο

Ο μισθωτής υποχρεούται όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού, διαφορετικά ενεργείται επανάληψη του διαγωνισμού σε βάρος του.

Άρθρο 22ο

Σε περίπτωση που ο μισθωτής αρνηθεί την υπογραφή του συμφωνητικού, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγυητική επιστολή του για δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία εκπίπτει υπέρ του Ε.Κ.Χ.Β. , και βεβαιώνονται σε βάρος του τα ενοίκια που θα κατέβαλε, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία άρνησης υπογραφής του συμφωνητικού και μέχρι της εγκατάστασης του νέου μισθωτή. Επίσης υποχρεώνεται και στην πληρωμή την τυχόν διαφορά του μισθώματος μέχρι λήξεως του χρόνου εκμισθώσεως που έχει οριστεί και σε ανόρθωση της, κατά τις περιστάσεις ζημίας που προκλήθηκε στο Ε.Κ.Χ.Β., από την αθέτηση της υποχρεώσεως του μισθωτή προς υπογραφή της συμβάσεως.

Άρθρο 23ο

Το Ε.Χ.Κ.Β. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού διά την πραγματική κατάσταση στην ευρίσκεται το μίσθιο και την οποία οφείλει να λάβει γνώση ο μισθωτής και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου, σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στην λύση της μισθώσεως.

Άρθρο 24ο

Πρωτόκολλα

Το μίσθιο θα παραδοθεί στον μισθωτή με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

Άρθρο25ο

Επανάληψη δημοπρασίας

Σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί μετά από απόφαση της Ε.Δ. του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας.

Άρθρο 26ο

Δημοσίευση – Πληροφορίες

Η παρούσα θα δημοσιευτεί με φροντίδα του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας σε μια εφημερίδα των Γρεβενών, μια των Ιωαννίνων, στην ιστοσελίδα του ΕΧΚΒ και σε οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας κρίνεται πρόσφορο.

Άρθρο 27ο

Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν οι διάταξεις του Π.Δ. 715/1979, όπως ισχύει.

Πληροφορίες θα δίνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης κύριο Καραγιάννη Δημήτριο τηλέφωνο: 6943053352 και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κύριο Παγανιά Κωνσταντίνο τηλέφωνο:6972286993 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας.

 

Για την ΕΔ του Ε.Χ.Κ.Βασιλίτσας

Ο Πρόεδρος

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Spread the love