//Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την έναρξη της νέας Κατηχητικής χρονιάς

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την έναρξη της νέας Κατηχητικής χρονιάς

Spread the love

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας Κατηχητικῆς χρονιᾶς

«Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ιη´, 3)

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

«Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ιη´, 3).

Ἀπό τόν λόγο αὐτό τοῦ Χριστοῦ συμπεραίνουμε ὅτι οἱ μεγαλύτεροι ὀφείλουμε νά διδαχθοῦμε ἀπό τά παιδιά μᾶλλον, παρά νά τά διδάξουμε. Καί ὄντως ἔχουμε πολλά νά διδαχθοῦμε. Νά διδαχθοῦμε τήν ἁπλότητα, τήν ἁγνότητα, τήν ὑπακοή, τήν ταπείνωσή τους.

Ὅμως ὁ Χριστός ἔδωσε καί τήν ἐντολή στόν Ἀπόστολό Του τόν ἅγιο Πέτρο νά φροντίζει τά παιδιά Του: «βόσκε τὰ ἀρνία μου» (Ἰω. κα´, 15).

Τήν ἐντολή αὐτή ἔλαβε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁ ἴδιος εἶχε ἤδη γίνει παιδί, μέ καθαρή καρδιά, τεταπεινωμένος, ὑπήκουος κατά πάντα στόν Χριστό, καί μποροῦσε νά διδάξει τά παιδιά. Νά τούς διδάξει τήν γνώση ἐκείνη καί τήν σοφία, πού κατά τόν ἅγιο Ἰάκωβο τόν Ἀδελφόθεο, «πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος» (Ἰακ. γ´, 17).

Ἀκολουθώντας ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, διατηρεῖ αὐτή τήν ἡσυχαστική παράδοση τῆς κάθαρσης τῆς καρδιᾶς τῶν Χριστιανῶν, καί τήν παιδαγωγική παράδοση τῆς φροντίδας, προστασίας, διδασκαλίας καί κατήχησης τῶν μικρῶν ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ.

*

Αὐτή ἡ διαπαιδαγώγηση, ἡ ἐκκλησιοποίηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων ἀποτελεῖ προτεραιότητα γιά τήν Ἐκκλησία μας.

Ἀποτελεῖ προτεραιότητα καί γιά μένα, ὡς Μητροπολίτη τῆς Καστοριᾶς, καί γιά τούς συνεργάτες μου, Ἱερεῖς, διδασκάλους καί κατηχητές.

Στά πλαίσια αὐτά θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος στήν Μητρόπολή μας, Κατηχητικά ὅλων τῶν βαθμίδων σέ ὅλες τίς Ἐνορίες, Σύναξη Νέων, Σχολές Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας, Παιδική Χορωδία.

Μάλιστα γιά τίς ἀνάγκες τῆς ποιμαντικῆς τῆς Νεότητος ἀνακαινίζεται τό κτίριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπί τῆς ὁδοῦ Μητροπόλεως, ὥστε νά φιλοξενήσει τίς νεανικές δραστηριότητες τῆς μουσικῆς, τῆς χορωδίας καί τῆς ἁγιογραφίας.

*

Ὅμως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅπως προανέφερα, ἡ μαθητεία αὐτή ἀφορᾶ ὅλους μας. Ὅλοι εἴμαστε ἤ πρέπει νά εἴμαστε μαθητές. Ὅλη μας ἡ ζωή εἶναι ἤ πρέπει νά εἶναι ζωή μαθητείας. Μαθητείας στά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μαθητείας στήν ὑπομονή, τήν εὐγένεια, τήν γνώση, τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, τήν ὑπέρβαση τῶν λυπηρῶν καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ θανάτου.

Πῶς ἀλλιῶς θά μάθουμε καί θά ἐφαρμόσουμε τόν γεμάτο ἔμπνευση καί ἐλευθερία λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού ἀκούσαμε στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ὅτι οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἱ «μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες»; (Β´ Κορ. ς´, 10).

Πῶς ἀλλιῶς θά μπορέσουμε νά ἀντιληφθοῦμε, νά κατανοήσουμε καί τέλος νά ἐφαρμόσουμε τόν μεγαλειώδη καί ἀνεπανάληπτο ἀπό ἀνθρώπινο στόμα λόγο τοῦ Χριστοῦ μας, πού ἀκούσαμε στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα: «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες»; (Λουκ. ς´, 35).

Πρός τόν σκοπό αὐτό, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀρχίζουν οἱ ποιμαντικές δραστηριότητες, ὅπως ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατά Ἐνορίες, ὅπως καί ἡ ἐπιμόρφωση τῶν Κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν μας μέσῳ τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Πρός τόν σκοπό αὐτό, ὡς Μητροπολίτης σας προγραμμάτισα ἑπτά σειρές ἑβδομαδιαίων, δεκαπενθημέρων καί ἐκτάκτων ὁμιλιῶν, πρός τούς Νέους καί πρός ὅλες τίς ἡλικίες, σέ διάφορες Ἐνορίες, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ἤδη ἀνακοινώθηκε.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐγώ, οἱ Ἱερεῖς, οἱ κατηχητές, θά δώσουμε τίς δυνάμεις μας γιά τήν καλύτερη ἐπιτυχία τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐδῶ στήν Μητρόπολη Καστορίας.

Οἱ κατηχητές θά δώσουν τόν καλύτερο ἑαυτό τους γιά νά ἐπικρατεῖ στίς κατηχητικές συνάξεις, τίς νεανικές συνάξεις καί στά ἄλλα μαθήματα μιά ἀτμόσφαιρα εὐχάριστη, οἰκογενειακή, ἄνετη, κατάλληλη γιά τήν ἀφομοίωση ἀπό τά παιδιά τῶν ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου καί ὅλων τῶν ὠφέλιμων μαθημάτων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού τόσο ἀνάγκη ἔχουν τά παιδιά τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.

*

Ἐμεῖς, λοιπόν, οἱ Ποιμένες καί ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ἄς ἀκούσουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ: «βόσκε τά ἀρνία μου, ποίμαινε τά πρόβατά μου».

Καί σεῖς, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ἄς ἀκούσετε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια´, 28).

Καί ὅλοι μας ἄς ἀκούσουμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ: «Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

Ἄς εὐλογηθοῦμε ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό λειτουργικό χρόνο πού ἁπλώνεται μπροστά μας.

Ἄς γίνουν οἱ Ἐνορίες μας καί τά πνευματικά καί νεανικά μας κέντρα πνευματικά μελίσσια καί εὐλογημένα πνευματικά περιβόλια, ὅπου θά ἀκούγονται καί οἱ παιδικές, νεανικές, μαθητικές φωνές ὡς δοξολογία πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, τόν Δημιουργό Πατέρα Θεό, τόν συγκαταβάντα Λόγο Χριστό καί τό ζωοποιό Πανάγιον Πνεῦμα.

Σᾶς καλῶ, ἀγαπητοί μου, νά μαθητεύσουμε ὅλοι μας, κυρίως δέ τά παιδιά μας, πού εἶναι παιδιά τοῦ Θεοῦ, στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Καστορίας Καλλίνικος


Spread the love