//Προκήρυξη 10 θέσεων για Υποψήφιους Διδάκτορες στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Προκήρυξη 10 θέσεων για Υποψήφιους Διδάκτορες στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Spread the love

Προκήρυξη 10 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ. αριθμ. 8/29-5-2020 , Θέμα 4ο της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει 10 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα παρακάτω γνωστικά πεδία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς μελών ΔΕΠ του Τμήματος για επίβλεψη διδακτορικών διατριβών:

 • Επαυξημένη Πραγματικότητα (2 θέσεις),
 • Διαφήμιση και Επικοινωνία (1 θέση),
 • Εξόρυξη Δεδομένων Ιστού και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Πολιτικές Εκστρατείες (1 θέση)
 • Εταιρική Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνικά Μέσα (1 θέση)
 • Μικτή Πραγματικότητα και Εκπαίδευση (1 θέση),
 • Μικτή Πραγματικότητα και Παγκόσμιος Ιστός (1 θέση),
 • Σοβαρά Παίγνια (1 θέση),
 • Τρισδιάστατες Προβολές, Ολογραφία και Οπτική Επικοινωνία (1 θέση),
 • Υπολογιστική Όραση (1 θέση)

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 10.06.2020 έως και Πέμπτη 10.09.2020 σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω:

Η σχετική αίτηση αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον υποψήφιο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός των συστατικών επιστολών) θα πρέπει να σκαναριστούν και να αποθηκευτούν σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ pdf αρχείο, το οποίο θα πρέπει να αναρτήσουν στον σύνδεσμο https://forms.gle/pLTyKjXF1mphNWkn7. Για την ανάρτηση θα πρέπει να διαθέτουν ή να δημιουργήσουν λογαριασμό google. Στον ίδιο σύνδεσμο και μέχρι την ίδια προθεσμία, θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει ώστε να αναρτηθούν και οι συστατικές επιστολές από τους ίδιους τους συντάκτες ή εναλλακτικά να τις έχουν στείλει οι συντάκτες είτε ηλεκτρονικά είτε με ταχυδρομείο/ταχυμεταφορά στην Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα τ.κ. 52100 Καστοριά, τηλ. 2467087061, email: sec-cdm@uowm.gr). Η μη υποβολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες θα εκληφθεί ως μη σύσταση του υποψηφίου. Συστήνεται η μέριμνα για την έγκαιρη ανάρτηση/αποστολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες και η αίτηση να συμπληρωθεί σε επόμενο διάστημα αφού διαβεβαιωθούν ότι έχουν αναρτηθεί/σταλεί οι συστατικές επιστολές από τους συντάκτες τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
 • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

β. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.

γ. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.

δ. Αντίγραφα πτυχιακής και διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχουν)

ε. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες.

στ. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

ζ. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).

η. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας, αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα κ.τ.λ.).

θ. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση)

ι. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (κ. Δούμα Αθηνά, τηλ 2467087061, E-mail: sec-cdm στο uowm.gr) και αναλυτικά η προκήρυξη με την αίτηση και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών είναι διαθέσιμα στην κεντρική σελίδα του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (http://cdm.uowm.gr) και εδώ:

Προκήρυξη-Αίτηση:

https://cdm.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/06/cdm_yd.pdf

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών: https://cdm.uowm.gr/kanonismos_didaktorikon_spoydon/

ΠΗΓΗ: fouit.gr


Spread the love