//Πρόσκληση για την κατάθεση αιτήσεων συμμέτοχης στα θρησκευτικά πανηγύρια του δήμου Εορδαίας για το έτος 2022

Πρόσκληση για την κατάθεση αιτήσεων συμμέτοχης στα θρησκευτικά πανηγύρια του δήμου Εορδαίας για το έτος 2022

Spread the love

Ο Δήμαρχος Εορδαίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.4849/2021.
 2. Την υπ’ αριθμ. 65006/ ΚΥΑ /ΦΕΚ τ.Β΄3364/30-06-22 σχετικά με: «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).
 3. Την υπ’ αριθ. 100/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Την υπ’ αριθμ. 196/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους ενδιαφερόμενους πωλητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διοργάνωση των παρακάτω θρησκευτικών και παραδοσιακών εμπορικών πανηγυριών:

 

 • της Τοπικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κοινότητα Άρδασσας, από 03/08/2022 μέχρι και 06/08/2022 (ΘΕΣΕΙΣ : 1 έως 64)

 

 • της Τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Κοινότητα Πτολεμαΐδας, από 27/08/2022 μέχρι και 30/08/2022 (ΘΕΣΕΙΣ :1 έως 111)

 

 

 

να καταθέσουν στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών, αίτηση συμμετοχής την οποία θα συνοδεύουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης έως και

α) 01/08/2022 για το θρησκευτικό πανηγύρι της εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,

β) 12/08/2022 για το θρησκευτικό πανηγύρι της εορτής Αγίου Ιωάννη και

 

Δικαιούχοι συμμετοχής σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 37 άρθρο του Ν. 4849/2021 είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι:

α)βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β)άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ)άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ)άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Οι θέσεις θα αποδοθούν στις άνω κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους της κάθε κατηγορίας, ο αριθμός των θέσεων θα προστίθεται στην αμέσως προηγούμενη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία την αίτηση συμμετοχής ,με τα εξής δικαιολογητικά:

α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης

β) τη βεβαίωση υποβοήθησης ή αναπλήρωσης του πωλητή.

γ) στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή.

δ) Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων)

ε) βεβαίωση μη οφειλών προς τον Δήμο Εορδαίας.

 

Ειδικά για την λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ισχύουν τα εξής:

Α)Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β’ 2065) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης απαιτείται έγκριση λειτουργίας.

Για την έκδοση λειτουργίας απαιτείται η κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

 

 • Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας.

 

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής, εφόσον απαιτείται.
 • Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).
 • Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β’ 191) απόφαση, εφόσον απαιτείται.
 • Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, εφόσον απαιτείται.
 • Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.
 • Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου (20€).

 

 Β)Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης(κερκίδες αθλητικών χώρων, γηπέδων και διαφόρων εκδηλώσεων, εκτός από αυτές που εντάσσονται στις διατάξεις ψυχαγωγίας (παράγραφος 5.2.10.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 13814 – 1), εγκαταστάσεις εργοταξίου, σκαλωσιές, αφαιρούμενες γεωργικές κατασκευές, απλές διατάξεις ψυχαγωγίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν το πολύ από τρία παιδιά και οι οποίες λειτουργούν με κέρματα, νεροτσουλήθρες, καλοκαιρινές διαδρομές toboggan, εξοπλισμοί παιδικής χαράς, τοίχοι αναρρίχησης, φουσκωτά, τραμπολίνα, εξοπλισμοί πισίνας, πίστες αγώνων ταχύτητας για οχήματα κάρτινγκ)απαιτείται γνωστοποίηση λειτουργίας, την οποία θα υποβάλει ο φορέας δραστηριότητας μαζί με το αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου (50€)  στην αδειοδοτούσα αρχή, αφού πρώτα συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένος να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 65006/ΚΥΑ/ΦΕΚ 3364/Β/30-6-2022.

 

Οι θέσεις θα αποδοθούν βάση της σειράς προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων και θα εκδοθεί οριστικός κατάλογος κατόχων θέσεων ο οποίος θα αναρτηθεί στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Τα τέλη χρήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 196/2022 ΑΟΕ είναι:

Α) Για την ετήσια εμποροπανήγυρη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στην Κ.Αρδασσας ο χώρος  θα διατεθεί σύμφωνα με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων (4) ημερών, από 3-8-2022 μέχρι και 6-8-2022, σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές:

 

Βιοτέχνες-Έμποροι –παραδοσιακά κλπ     15,00 € το τρέχον μέτρο

 

Ψησταριές /catering                                  300,00  € κατά αποκοπή/ 25 m2

 

Καντίνες                                                   100,00 ευρώ κατά αποκοπή

(2,00χ6,00μ)

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-παιχνίδια μεγάλος χώρος     πρώτη πρόσφορα  1.000 ευρώ

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-παιχνίδια μικρός χώρος       πρώτη πρόσφορα     200 ευρώ

 

Κερματοφορα παιχνίδια κατ’ αποκοπή   100 ευρώ μεχρι 50m2

 

Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώσουν τέλος  ως εξής :

1.Ψησταριές /catering                               10 ευρώ / m2   και μέχρι 100 m2

 1. καντίνες 10 ευρώ / m2 και μέχρι 50 m2

 

Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων -4- ημερών ήτοι από 3-8-2022 μέχρι και 6-8-2022, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων θα γίνει μια μέρα μετά το πέρας αυτής. Όλοι οι συμμετέχοντες μεριμνούν με δική τους ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων με την χρήση γεννήτριας.

 

Οι έμποροι / βιοτέχνες δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας  των προαναφερόμενων τιμών.

 

Για την πλειοδοτική δημοπρασία του λούνα παρκ, ορίζεται ως ημέρα, η Τρίτη 2-8-2022 και ώρα 9:00 π.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου.

 

 

Β) Για την ετήσια εμποροπανήγυρη του Αγ. Ιωάννη στην Κ. Πτολεμαΐδας  ο χώρος  θα διατεθεί σύμφωνα με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων (4) ημερών, από 27-8-2022 μέχρι 30-8-2022, σύμφωνα με τις παρακάτω τιμές:

 

Βιοτέχνες-Έμποροι                                                              30,00 € /m2

 

Καντίνες                                                                          150,00  € κατά αποκοπή

Ψησταριες

 

Τραπεζοκαθίσματα καντινών                                    5 ευρώ/m2 έως 20m2 παραπλεύρως

Τραπεζοκαθισματα ψησταριών                                 5 ευρώ/m2 έως 40m2 παραπλεύρως

Παραδοσιακά προϊόντα                                                        35 ευρώ το τρέχον μέτρο.

 

Οι έμποροι / βιοτέχνες δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας  των προαναφερόμενων τιμών.

 

Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων -4- ημερών ήτοι από 27-8-2022 μέχρι και 30-8-2022, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων. Όλοι οι συμμετέχοντες μεριμνούν με δική τους ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων με την χρήση γεννήτριας.

 

Σύμφωνα με την διάταξη του νόμου 4849/2021 απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των καντινών. Σε περίπτωση που έχουμε αλλαγή στο νόμο, τότε οι τιμές θα είναι οι παραπανω που αναφέρθηκαν.

 

Οι θέσεις θα κατοχυρώνονται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης της θέσης αμέσως μετά την ανακοίνωση του οριστικού καταλόγου των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα έως και :

α) 01/08/2022 για το θρησκευτικό πανηγύρι της εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

β) 24/08/2022 για το θρησκευτικό πανηγύρι της εορτής Αγίου Ιωάννη και

 

Το ποσό θα καταβάλλεται

 1. στο ταμείο του Δήμου,

ή

 1. στον τραπεζικό λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 6401722510005251051179278

 

Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα. (π.χ. τέλη χρήσης για το θρησκευτικό πανηγύρι της εορτής του Αγίου Ιωάννη, ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ)

Η απόδειξη του ταμείου του Δήμου ή το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας θα κατατίθεται στο  Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email: manou@ptolemaida.gr

 

 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

 

 

 

Άννα  Καϊδου


Spread the love