//Σχέδιο δράσης του Δήμου Δεσκάτης κατά της μετάδοσης του Covid-19

Σχέδιο δράσης του Δήμου Δεσκάτης κατά της μετάδοσης του Covid-19

Spread the love

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Για τον περιορισμό της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού SARS–CoV-2 (COVID-19) στους χώρους εργασίας του Δήμου Δεσκάτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) κάθε δημόσια υπηρεσία οφείλει να καταρτίσει Σχέδιο Δράσης με βάση το από 1-10-2020 Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων) του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, κατόπιν των ως άνω οδηγιών:

α) απαιτείται να λάβουν γνώση όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας για το ως άνω πρωτόκολλο,

 

β) βάσει των ιδιαιτεροτήτων εκάστης Υπηρεσίας, ο Δήμος οφείλει να προβεί στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης, με τη συνδρομή του Ιατρού Εργασίας,

 

γ) να ενημερωθεί ο Ιατρός Εργασίας, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των γνώσεών του να συνδράμει για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών του ως άνω πρωτοκόλλου, αλλά και του σχεδίου δράσης του φορέα,

 

δ) να οριστεί βάσει των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων κάθε υπηρεσίας συντονιστής διαχείρισης COVID-19.

 

 1. Στόχος:

 

 • σωστή εφαρμογή των οδηγιών, που ακολουθούν έχει ως στόχο:
  • Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους.

 

 • Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.
 • Τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα.

 

 1. Ορισμός συντονιστή διαχείρισης COVID-19 Δήμου Δεσκάτης

 

Για τις ανάγκες εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Δεσκάτης , ορίζεται Συντονιστής Διαχείρισης COVID-19, o Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κος

 

Γεώργιος Τσιάκαλος με αναπληρώτρια την, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών κα Χρυσούλα Μπαγκράτσα οι οποίοι μεριμνούν:

 

 • για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους,

 

 • για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της οργανικής μονάδας και
 • για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή

 

 

 1. Σημεία και εργασίες με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό.

 

 

Στο σχέδιο δράσης εντοπίζονται σημεία ή θέσεις/είδος εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό και καθορίζονται ανάλογα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να

 

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 2

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού.

 

 • ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 

Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ με το σχετικό πρωτόκολλο από 31-8-2020: https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-sars-cov-2-covid-19-odigies-gia-nipiagogeia-paidikoys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/

 

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

 

Για τις υπηρεσίες που δέχονται κοινό και τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου εφαρμόζονται οι ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π),

 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020            (ΑΔΑ:            ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ)            και

 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020  (ΑΔΑ:  ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0)  εγκύκλιοι  του  Υπ.

 

Εσωτερικών και οι προηγούμενες σχετικές.

 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για εργαζόμενους και κοινό.

 

 • Η είσοδος του κοινού, γίνεται κατά προτίμηση με ραντεβού

 

 • Εφαρμόζεται τηλε-εργασία ανάλογα με τις εκάστοτε κατευθυντήριες

 

 • Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας κατά τα ισχύοντα.

 

 

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Κατά προτίμηση εξυπηρέτηση με ραντεβού και υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για προσωπικό και δημότες, στο χώρο δεν μπορούν να εισέρχονται πλέον των δύο ατόμων .

 

Τα      ΚΑΠΗ             βρίσκονται     σε      αναστολή      λειτουργίας     με       βάση      την

 

.1.α/ΓΠοικ.60553/30.09-2020 ΚΥΑ (4217 Β ) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, μέχρι 31-10-2020.

 

 • ΚΕΠ

 

Κατά προτίμηση με ραντεβού και υποχρεωτικής χρήσης μάσκας για προσωπικό και δημότες, στο χώρο δεν μπορούν να εισέρχονται πλέον των δύο ατόμων

 

 • ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Για   το   προσωπικό   καθαριότητας   στις   σχολικές   μονάδες   εφαρμόζονται   τα

 

διαλαμβανόμενα στις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ από 31-8-2020.

 

1.https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/COVID_%CE%B2-

 

%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

 

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF

 

%83%CE%B7_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82

 

 

%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF

 

%82-2020.pdf .

 

 

 

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 3

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

2.https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/COVID_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84 %CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%C E%B5%CF%82%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84 %CE%BF%CF%82-2020.pdf

 

 1. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/COVID_%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1 %CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%C E%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF% 82-2020.pdf

 

Ειδικότερες οδηγίες για μέτρα προφύλαξης για κάθε επιμέρους οργανική μονάδα του Δήμου, έχουν δοθεί με την Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου του Ιατρού Εργασίας.

 

 1. Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:

 

 

Ορισμοί «κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19 Κλινικά κριτήρια

 

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα

 

 • βήχας

 

 • πυρετός

 

 • δύσπνοια

 

 • αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας

 

 • επιπρόσθετα λιγότερο  ειδικά  συμπτώματα  περιλαμβάνουν:  κεφαλαλγία,

 

ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

 

Επιδημιολογικά κριτήρια

 

 • στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων

 

 

 

Ταξινόμηση κρουσμάτων

 

Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια

 

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό

 

κριτήριο

 

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια

 

Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος.

 

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 4

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

 

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

 

Α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)

 

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

 

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση <1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.

 

 • άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.

 

 • άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.

 

 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.

 

 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

 

 • Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)

 

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:

 

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15λεπτά.

 

 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά.

 

 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των

 

ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

 

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19.

 

Διαχείριση υπόπτου κρούσματος

 

 • Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον Ιατρό Εργασία, ο οποίος ενημερώνει αυθημερόν τον ορισμένο συντονιστή COVID-19.

 

 • Αξιολόγηση από Ιατρό Εργασίας και παροχή οδηγιών αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ και μετά από πόσα εικοσιτετράωρα.

 

 

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 5

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 • Εν αναμονή του αποτελέσματος (εφόσον γίνει τεστ),ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον.

 

 • Ανάλογα με την αξιολόγηση από τον Ιατρό Εργασίας, σε συνεργασία με τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και τον ΕΟΔΥ, μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο της προσωρινής αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο.

 

 • Σε κάθε περίπτωση γίνεται πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά

 

 • Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εντός της οργανικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 

 • Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.

 

 • Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).

 

 • Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας

 

 • Αξιολόγηση από Ιατρό Εργασίας και παροχή οδηγιών αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ και μετά από πόσα εικοσιτετράωρα.

 

 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο

 

(https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/ ) ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

 

 • συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασία και τον ΕΟΔΥ κάνουν εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζουν τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:

 

ü Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά

 

 

 

 

 

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 6

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies )

 • Επιμελής καθαρισμός   των   χώρων   που   κινήθηκε   ο   εργαζόμενος

 

(ανελκυστήρες, σκάλες, διαδρόμους κλπ)

 

Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.

 

 • Εάν ένας εργαζόμενος ήρθε σε επαφή υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένο κρούσμα, παραμένει στο σπίτι για 14 μέρες και ειδοποιεί αυθημερόν τον Ιατρό Εργασίας, ο οποίος ενημερώνει τον ορισμένο συντονιστή COVID-19. Ακολουθεί Αξιολόγηση από Ιατρό Εργασίας και παροχή οδηγιών αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ και μετά από πόσα εικοσιτετράωρα

 

 

Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

 

 • εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και τον Γιατρό Εργασίας της οργανικής μονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf ).

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:

 

 • Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την

 

επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ

 

 

 • Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14

 

ημέρες(https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/ )και θα υποβληθούν σε τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιατρού Εργασίας.

 

oΕάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένουν σε κατ’οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).

o  Εάν  το  μοριακό  τεστ  είναι  αρνητικό:  παραμένει  σε  καραντίνα  έως  την

 

ολοκλήρωση του 14ημέρου.

 

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/

 

Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:

 

 

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 7

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 • Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

 

Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών.

 

Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος.

 

ΚΑΙ

 

 • συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του οργανισμού επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλου του Οργανισμού.

 

Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση:

 

Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

 

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Οργανισμού):

 

 • Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών

 

 • Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον:

 

 • τήρηση αποστάσεων o υγιεινή χεριών

 

o  αναπνευστική υγιεινή

 

o  καθαριότητα περιβάλλοντος

 

 • Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στον Οργανισμό.

 

 • Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής λειτουργίας του Οργανισμού.

 

Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα

 

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.

 

 1. Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων

 

 

 

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 8

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

Για τον τακτικό καθαρισμό επαγγελματικού χώρου συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies )

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

 

 

Κων/νος Μυλωνάς, Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Τσιάκαλος , Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Χρυσούλα Μπαγκράτσα, Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Ανδρέας Καλακαλάς, Ιατρός Εργασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spread the love