//Στην Άκτωρ με έκπτωση 16,72% η Σήραγγα της Κλεισούρας

Στην Άκτωρ με έκπτωση 16,72% η Σήραγγα της Κλεισούρας

Spread the love

Το διοικητικό συμβούλιο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. στις 13 Μαΐου 2022 ενέκρινε το πρακτικό της διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας Άξονας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».

Συγκεκριμένα το διοικητικό συμβούλιο αποδέχτηκε την εισήγηση της υπηρεσίας και ενέκρινε:
Το Πρακτικό Ι και το αποτέλεσμα της διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης: «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας Άξονας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με
σήραγγα στην Κλεισούρα» Κωδ. αναφ. 6000 προϋπολογισμού δημοπράτησης 57.320.160,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) με προσωρινό ανάδοχο – μειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε” (ΑΦΜ 094149722, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με μέση έκπτωση 16,72% και οικονομική προσφορά για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 43.657.794,96€, για απρόβλεπτα 3.929.201,55€, για
απολογιστικές εργασίες χωρίς ΓΕ&ΟΕ 130.005,92€ και ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 19.488,41€, για μελέτες 16.656,00€ και για αναθεώρηση 4.164,00€, δηλαδή συμβατική δαπάνη (προ ΦΠΑ) 47.757.310,84€,
πλέον του ποσού 11.461.754,60€ για ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 59.219.065,44€.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης μπορεί να γίνει προδικαστική προσφυγή (Διακήρυξη άρθρο 4.3), η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Πηγή businessnews.gr


Spread the love