//Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις από το 2015 χωρίς πρόστιμα

Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις από το 2015 χωρίς πρόστιμα

Spread the love

Μία ακόμη ευκαιρία θα έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να προχωρήσουν σε διορθώσεις φορολογικών δηλώσεων παρελθόντων ετών, χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με ανεπιθύμητα πρόστιμα. Συγκεκριμένα μέχρι και τις 29 Ιουλίου, όσοι επιθυμούν και έχουν κάνει λάθη ή παραλείψεις σε φορολογικές δηλώσεις από το 2015 και μετά, μπορούν να προβούν σε διορθώσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων άνοιξε χθες (24.06.2020) και οι όσοι το επιθυμούν θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, διορθώνοντας με τον τρόπο αυτό πιθανά λάθη και παραλείψεις. Ως κίνητρο οι φορολογούμενοι θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον βέβαια αυτό προκύπτει να μειώσουν τον φόρο στο εκκαθαριστικό τους. Ακόμη όμως και αν όμως υπάρχει μεγαλύτερος φόρος, αυτός δεν θα συνοδεύεται από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Στην τροποποιητική δήλωση που θα μπορούν να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι, τους δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν ακόμη και αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων που εισέπραξαν το 2019 προκειμένου τα εισοδήματα αυτά να φορολογηθούν στο έτος ή στα έτη που ανάγονται.

Το σύστημα πλέον δίνει την δυνατότητα στους φορολογούμενους που διαπιστώσεις λάθη ή παραλείψουν να μπουν εκ των υστέρων στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν και να πραγματοποιήσουν τις αλλαγές που θέλουν και εν συνεχεία να κάνουν οριστική υποβολή. Με τελευταία κίνηση (οριστικοποίηση δήλωσης) ακυρώνεται η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, γίνεται νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα νέα δεδομένα της δήλωσης.

Για να γλιτώσουν οι φορολογούμενοι τα αυτοτελή πρόστιμα των 100, 250 ή 500 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν τη τροποποιητική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης δηλαδή έως τις 29 Ιουλίου. Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων, αγροτικές επιδοτήσεις και ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως το τέλος του φορολογικού έτους

Στην περίπτωση που μετά την νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύψει αυξημένος φόρος, σε σχέση με τον αρχικό, ο φορολογούμενος που θα προβεί στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης δεν θα τιμωρηθεί με πρόστιμο.

Με βάση τη φορολογική νομοθεσία αν η φορολογική δήλωση περιέχει λάθη ή παραλείψεις ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Αν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Ο άμεσος προσδιορισμός φόρου που προκύπτει από την τροποποιητική δήλωση υποκαθιστά τον αρχικό προσδιορισμό φόρου
Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τότε ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά στοιχεία.
Αν η αρχική δήλωση είναι εκπρόθεσμη για τη τροποιητική επιβάλλεται πρόστιμο.
Ακόμη όμως και αν παρέλθει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον εργοδότη. Ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση και δεν βαρύνεται με πρόστιμο.
Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAΝ.
Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.
Παράλληλα ο νόμος προσφέρει τη δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις και ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

Αναλυτικότερα οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν:

τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά αποδοχών και συντάξεων μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις. Αν τα αναδρομικά αφορούν αποδοχές και συντάξεις για το φορολογικά έτη 2015 και μετά οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ για τα προηγούμενα χρόνια χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.
συμπληρωματική δήλωση στον χρόνο που αφορούν για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο 2019 και υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή – φοροτεχνικό βάσει αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λ.π). Για τις αποδοχές αυτές για τις οποίες ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αποδόθηκε ή όφειλε να είχε αποδοθεί σε προγενέστερο φορολογικό έτος υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις στη ΔΟΥ για τα έτη που οι αποδοχές αυτές αφορούν. Οι τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν εντός του έτους χορήγησης της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών.


Spread the love