//Υπενθύμιση από τον δήμο Καστοριάς για προθεσμία για δηλώσεις ακινήτων

Υπενθύμιση από τον δήμο Καστοριάς για προθεσμία για δηλώσεις ακινήτων

Spread the love

Λήγει στις 30/06/2020 η προθεσμία δηλώσεων που αφορούν:

 

Α) ΔΙΟΡΘΩΣΗ (Τ.Μ.) ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η υποβολή δηλώσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων για τον υπολογισμό των φόρων τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, χωρίς την επιβολή προστίμων και δίχως αναζήτηση διαφορών για παρελθόντα έτη (άρθρο 51 του Ν.4647/2019) λήγει στις 30/06/2020 (παρ.4, άρθρο 10 της ΠΝΠ 11/03/2020). Διαφορές που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 01/01/2020.

 

Οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις με τους εξής τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr

β) Στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2467351144-5-6, προσκομίζοντας για την ορθή δήλωση των στοιχείων:

  • πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης και
  • Ε9 ή, κατά περίπτωση, αντίγραφο τίτλου κτήσης ή οικοδομικής άδειας ή δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων.

 

Β) ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η υποβολή των δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων, στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και δεν χρησιμοποιούνται λήγει στις 30/06/2020 (παρ.1, άρθρο 21, ν.4674/2020). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς κατόπιν ραντεβού, είναι:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιούνταν κατά το διάστημα αναφοράς (το έντυπο παρέχεται από την υπηρεσία)
  2. Ε9, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του ακινήτου.

 

Σημειώνουμε ότι από 01/07/2020 και μετά ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης  προς τον οικείο δήμο (παρ.1 του άρθρου 222 του Ν.4555/2018). Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Διευκρινίζουμε ότι τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται δεν απαλλάσσονται του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων να υποβάλουν δήλωση των ακινήτων τους (οικόπεδα-κτίσματα) στο δήμο για την επιβολή του ΤΑΠ (άρθρο 24, Ν.2130/93).

 

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων, τηλ.: 2467351144-145-146

 


Spread the love